Francisco de Goya, The Duchess of Alba, 1797 © Courtesy of The Hispanic Society of America, New York